Algemene voorwaarden

Annulering klant
Bij annulering tot vier weken voor aanvang van de training wordt 10% van de totale kosten in rekening gebracht. Bij annulering tussen de vier en twee weken voor aanvang van de training wordt 50% van de totale kosten berekend. Bij annulering binnen twee weken voor aanvang van de training zal het volledige bedrag in rekening worden gebracht. Als de deelnemer de training, na aanvang tussentijds beëindigt of anderszins niet aan de training deelneemt, heeft de deelnemer geen recht op restitutie.

Open inschrijving
De deelnemer kan zich schriftelijk of online aanmelden door middel van het daarvoor bestemde aanmeldformulier. Na aanmelding heeft de deelnemer 14 dagen bedenktijd. Plaatsing in een training geschiedt op volgorde van binnenkomst.

Annulering door NextSteps.nu exclusief
Bij onvoldoende deelname houdt NextSteps.nu exclusief zich het recht voor de training te annuleren. NextSteps.nu exclusief streeft er naar dit uiterlijk vijf werkdagen voor aanvang van de training aan de deelnemer te laten weten. Bij overmacht streeft NextSteps.nu exclusief om zo snel als mogelijk is te komen tot een passende oplossing. Mocht deze situatie zich voordoen dan neemt NextSteps.nu exclusief dezelfde dag contact op met de opdrachtgever.

Klacht melden
NextSteps.nu exclusief heeft een klachtenprocedure opgesteld met als doelstelling om aan de hand van klachten, signalen van ontevredenheid en hulpvragen de service en dienstverlening van NextSteps.nu exclusief te optimaliseren. Het klachtenreglement geeft de klant een middel om iets te ondernemen tegen het doen of nalaten van NextSteps.nu exclusief of één van haar medewerkers. Een klacht kan tevens betrekking hebben op derden die in opdracht van NextSteps.nu exclusief werkzaamheden verrichten. NextSteps.nu exclusief kan op basis van de ontvangen klacht het eigen handelen beoordelen en zo nodig corrigeren. Het klachtenreglement moet zowel voor de klanten als voor de medewerkers van NextSteps.nu exclusief duidelijk zijn. Om deze reden is de klachtenprocedure van NextSteps.nu exclusief neergelegd in een reglement die voor iedereen beschikbaar is. Wanneer je een klacht hebt kun je die sturen aan: NextSteps.nu exclusief, t.a.v. Nicolette de Jonge, nicolette@ltctraining.nl  De klachtenprocedure is op te vragen en tevens geplaatst op de website van NextSteps.nu exclusief. www/exclusief.nextsteps.nu   

Auteursrecht
Het auteursrecht op de door NextSteps.nu exclusief uitgegeven brochures en syllabi berust bij NextSteps.nu exclusief, tenzij een andere auteursrechthebbende op het werk zelf is aangegeven.

Facturering en betaling
De opdrachtgever dient het verschuldigde bedrag binnen 14 dagen na ontvangst van de nota te voldoen. Bij het achterwege blijven van tijdige betaling staat het NextSteps.nu exclusief vrij de vordering ter incasso uit handen te geven. In dat geval komen alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke (incasso)kosten ten laste van de opdrachtgever. Bij trainingen waarvoor een automatische incasso geldt, kunnen aangemelde deelnemers niet aan de training deelnemen wanneer NextSteps.nu exclussief het bedrag voorafgaand aan de training niet heeft kunnen afschrijven.

Registratie persoonsgegevens
NextSteps.nu exclusief maakt voor haar dienstverlening gebruik van persoonsgegevens. Bij een open inschrijving vraagt NextSteps.nu exclusief, door middel van een aanmeldformulier en een bijbehorende vragenlijst, om persoonsgegevens. Deze gegevens gebruiken we voor het accepteren van de aanmelding en voor het zoveel mogelijk op maat kunnen aanbieden van de juiste training. Een deelnemer kan een verzoek indienen om eigen persoons- en trainingsgegevens in te zien, te laten corrigeren of laten verwijderen. Een verzoek hiertoe kan gestuurd worden aan: NextSteps.nu exclusief, t.a.v. Nicolette de Jong, nicolette@ltctraining.nl

Van opdrachtgevers voor teamtrainingen worden, na acceptatie van de offerte, de namen en eventueel (mail)adressen van de deelnemers van het betreffende team ontvangen. De opdrachtgever verplicht zich om zijn deelnemers bijtijds, in ieder geval voordat de persoonsgegevens ter beschikking worden gesteld aan NextSteps.nu exclusief, te informeren over de afspraken die partijen over deze gegevens hebben gemaakt en mede namens NextSteps.nu exclusief te zullen voldoen aan zijn informatieplicht op grond van artikel 34 van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Opdrachtgever vrijwaart NextSteps.nu exclusief tegen eventuele aanspraken van derden ter zake het niet naleven van zijn informatieplicht, zoals hiervoor bedoeld. De door deelnemers of opdrachtgevers aan NextSteps.nu exclusief verstrekte persoonsgegevens zullen door NextSteps.nu exclusief met de nodige zorgvuldigheid worden gebruikt, in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Geheimhouding
Alle informatie die door klanten en/of deelnemers wordt verstrekt, is vertrouwelijk voor het NextSteps.nu exclusief, haar medewerkers en de docenten. In arbeidsovereenkomsten, her arbeidsregelement en overeenkomsten van opdracht is dit vastgelegd. Deelnemers aan trainingen tekenen voor geheimhouding van bedrijfsgevoelige informatie over bedrijfssituaties, werkprocessen, klantengroepen, strategieën en persoonlijke informatie die wordt gedeeld.